Tweet This

Asmaløy

Asmaloy Hvaler Norge Norway Sommerfugler.jpg

Asmaløy er øya for botanikere, ornitologer, geologer og naturelskere. Ikke bare gir øya deg flotte skjærgårdsopplevelser via sitt store nettverk av turstier, men også en sjelden artsrikdom av planter, fugler, sommerfugler og øyenstikkere.

Øyne og ører åpne for naturopplevelser

Asmaløy har vekslende og rik natur, med variert plante og dyreliv. Turstier slynger seg gjennom frodig skog, over nakne svaberg, grunne viker og forblåste knauser. Opplevelsesmulighetene på Asmaløy er mange når du har øyne og ører åpne!

Asmaløy er en fin øy å sykle på. Sammenlignet med de andre Hvaler-øyene er terrenget relativt flatt på Asmaløy, noe som gjør sykkelturen fin for alle aldersgrupper.

Vikerhavn på Asmaløy

Vikerhavn på Asmaløy


ASMALØY ER EN FIN ØY Å SYKLE PÅ. SAMMENLIGNET MED DE ANDRE HVALER-ØYENE ER TERRENGET RELATIVT FLATT PÅ ASMALØY, NOE SOM GJØR SYKKELTUREN FIN FOR ALLE ALDERSGRUPPER.

 

Rikt fugleliv

I sommerferiemånedene, når de fleste er her, så er det ganske få fugler å se. Besøk heller Asmaløy i slutten av april eller de to første uker av mai når det er fullt trøkk på løvsangerne. På dager med svak vind og høytrykk kan flere hundre individer dra med seg de fleste andre vanlige sangerne i landet, som f.eks. møller, tornsanger, hagesanger og gråfluesnapper. Slike dager krydres gjerne med vendehals, blåstrupe, gulsanger, bøksanger, eller med litt ekstra flaks – hortulan eller nattergal. Lerkefalk blir så godt som årlig observert i slutten av mai, samtidig som enkelte lappspover og tundralo kan observeres.

GULSANGER
GULSANGER
 

Sommerfugløya Asmaløy

Er du interessert i å se på sommerfugler er Asmaløy området for deg, og spesielt den sørvestlige delen av øya med områdene Brattestø og Huser (se kart lenger ned). Sørvestre Asmaløy er berømt for sitt store mangfold av sommerfugler, nesten halvparten av alle arter som finnes i Norge finner du her. I området har det blitt registrert 960 ulike arter av sommerfugler, hvorav 130 er sjeldne i Norge, og ca. 100 er på Norsk rødliste.

ILDGULLVINGE
ILDGULLVINGE
 

Grunnen til dette mangfoldet er trolig den store variasjonen i naturtyper og planter i området. Sommerfugler lever av å suge nektar fra blomster. Til dette har de en snabel som de suger opp nektaren med. Det er lettest å se sommerfugler når det er sol, varmt og lite vind. Da er sommerfuglene mest aktive.

Vakker, og sårbar natur på Asmaløy restaureres

Verden opplever i dag et stadig raskere tap av biologisk mangfold. Det er en utbredt oppfatning at det globale tapet av biologisk mangfold i dag er så omfattende at det etter hvert vil undergrave muligheten for en bærekraftig utvikling. I Norge regner man med at over 100 plante- og dyrearter er forsvunnet de siste 150 årene.

 

Kystlynghei er en sterkt truet naturtype i Norge. Det er derfor satt i verk en nasjonal handlingsplan for å ta vare på de mest verdifulle områdene med kystlynghei. Et av de utvalgte områdene er Asmaløy i Hvaler kommune. Den store Kystlyngheien på Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark representerer nordgrensen for de sør-Skandinaviske kystlyngheiene som strekker seg langs den svenske vestkysten. Kystlyngheitypen i området skiller seg derfor plantegeografisk fra kystlyngheiene i sør- og vest-Norge. De er svært interessante i norsk sammenheng fordi de mangler oseaniske arter som er vanlige andre steder i landet, mens det er østlige (kontinentale) og sørlige arter som kommer inn i kystlyngheiene på Hvaler.

Kystlynghei-COPYRIGHTED-jpeg.jpg
 

Flere steder i nasjonalparken blir nå kystlyngheiene restaurert i samarbeid med de lokale bøndene. Rydding av einer og trær, lyngsviing og beite gjør at lyngheiene sakte men sikkert blir restaurert. Vinteren 2012 ble det arrangert et kurs i lyngbrenning for forvaltningen og bøndene i samarbeid med Lyngheisenteret på Lygra. I etterkant av dette ble et 3 dekar stort område med lyng brent på Asmaløy. Vinteren 2013 ble det brent et nytt område på Asmaløy. I dag går det kveg av typen Hereford på sommerbeite på søndre Asmaløy.

 

Ny kultur- og natursti åpnet i fjor sommer

Tursti-Asmaloy.jpg
Som en videreføring av prosjektet på lyngheiene skal den innsamlede informasjonen nå brukes videre i formidling. På Ytre Hvaler nasjonalparksenter har det kommet en utstilling om kystlyngheiene. I området med lynghei på Asmaløy ble det også laget en kultur- og natursti som følger kyststien i området. Ved hjelp av en turguide, U-turn (installasjon med lydfiler) og turbokser (geocaching) kan unge og gamle lære om det gamle kulturlandskapet mens de går tur. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hvaler kommune, Ytre Hvaler nasjonalparkforvaltning og Ytre Hvaler nasjonalparksenter.

 

Truet orkidé

Honningblom
HONNINGBLOM

Sørvestre Asmaløy er det området i Østfold med flest truete og sårbare plantearter. Mangearter fra Norsk rødliste finnes her. Eksempler pårødlistearter er dvergmarinøkkel, honningblom,strandbete, dverglin, smalsøte og strandmalurt.

Honningblom er en spe orkidé som tidligere var observert fra flere lokaliteter i landets fylker, men i dag er honningblom bare kjent fra tre lokaliteter i Norge, alle på Asmaløy i Hvaler kommune. Denne dramatiske tilbakegangen gjør honningblom til en av de mest utsatte blomsterplanter i Norge. En markert reduksjon i dens opptreden er kjent også andre steder i Europa hvor den har hatt til dels rikelige forekomster i England, Frankrike og Spania i vest til Skandinavia og Baltikum i nord og til Russland i øst. I dag er den borte fra flere områder. Den regnes som utryddet i Finland, men finnes fortsatt i Danmark og Sverige.

 

Arten vokser i rikmyr og på fuktige, kalkrike slåtte- og beitemarker, men er i dag bare kjent på strandeng over skjellsand nær havet. Honningblom er en honningduftende orkidé og er omtrent en desimeter stor, den er derfor lett å forbigå i felt. Blomstene mangler nektarproduserende spore og sitter i akslignende, smale blomsterstander.

 

Asmaløys fineste friluftstur:

Brattestø via Skjellvik – Huser til Vikerhavna

Brattestø ligger sørvest på Asmaløy ut mot Asmalsund. Dette er en statshavn med molo og fine badestrender. Brattestø er en av de mest besøkte havnene på Hvaler. Havnen er meget idyllisk med små, rødmalte naust som viser at det var fiskere som holdt til på dette tettstedet i gamle dager. Naustene er godt vedlikeholdt, og de er nå omgjort til hytter. Det er ikke butikk her, men et lite stykke inn på øya kan du få kjøpt mat.

BRATTESTØ
BRATTESTØ
 

Innenfor Brattestø ligger Geitvika og Åsebu som er lune sandstrender godt egnet til et kveldsbad. Brattestø er kjent for sine karakteristiske store furutrær som er blitt et slags uoffisielt landemerke på Brattestø, både for de som kommer sjøveien og landeveien. Fra havnen i Brattestø er det flott utsikt mot Akerøya og Festningsholmen.

Brattestø og sørvestre Asmaløy sett fra nord. Legg merke til Pikesten fyrlykt nederst til høyre i landskapsområdet.
BRATTESTØ OG SØRVESTRE ASMALØY SETT FRA NORD. LEGG MERKE TIL PIKESTEN FYRLYKT NEDERST TIL HØYRE I LANDSKAPSOMRÅDET.

Fottur i skjærgården: Brattestø - Vikerhavn
Brattestø er et godt utgangspunkt for fotturer. Du har mange turmuligheter på de små skogsstiene som fører rundt hele øya. Fortsetter du utover mot Pikesten fyr og videre sørover er det et fantastisk friområde med frodige enger, kystlyngheier, rullestein og en av Hvalers største sammenhengende svabergområder. Sørvestsiden av Asmaløy er en gullgruve for den som er interessert i botaniske eller geologiske sjeldenheter. Ta med en infobok om flora, og fuglebok også! Blomsterprakten er spesielt stor om forsommeren. Er du heldig finner du kanskje den svært sjeldne Honningblomsten. La oss starte turstrekningen Brattestø – Vikerhavna, Asmalsøys flotteste skjærgårdstur. Se kartoversikt for turen nedenfor.

 

Bare 200 meter fra sandstranden i Brattestø møter vi på turens første attraksjon, Pikesten fyr. Pikesten. eller Pigsten? Det er flere både skriftlige og muntlige navn på dette stedet: Pikestein, Pikesten, Pigesten, Piggsten, Pigsten. Navnet er visstnok etter en lokal pike på 1800-tallet som ble ufrivillig gravid og i fortvilelse kastet seg på sjøen her.

 

Her ved innseilingen til Asmalsundet utgjør fyrlykten et lokalt blikkfang sammen med en karakteristisk silhuett av innplantede furutrær, og en fin rullesteinstrand i fjæra øst for sundet. Området har rullestein og flotte svaberg rundt odden ved fyrlykten Pikesten. Hvalerraet ender i sjøen her. Her kan du sitte langt ut de i sommerlyse kveldstimene og se solen som dukke ned bak horisonten.

ELG I SOLNEDGANG
ELG I SOLNEDGANG
November. Perlemorskyer og ”elg i solnedgang” er mer enn bare kitch ved Pikesten fyr på Amaløy i solnedgang.

 

Ved Pikesten og Svarteberg er sporene etter istiden svært tydelige. Det ytre raet er synlig med store mengder rullestein. Blant rullesteinen er det mange sorter stein, ikke bare granitt, ettersom innlandsisen har fraktet stein over store avstander. Hvalskrottfjell og skuringsstriper viser hvilken retning isen har hatt.

Det enorme svabergområdet Svarteberg
DET ENORME SVABERGOMRÅDET SVARTEBERG

 

Vi fortsetter videre over svabergfjellene på Svarteberg. Flere fine små sandstrender passeres og etter hvert møter du på et inngjerdet område med egen port.  Du har lov å gå inn på dette sjeldne og vakre strandengområdet. Dette er Skjellvik og Huser strandengområde. I området pågår skjøtseltiltak for å ivareta det åpne og vakre strandberglandskapet langs sjøen. Området er inne i en sterk gjengroingsfase. Det er derfor nødvendig å sette inn tiltak for å hindre gjengroing.

Spennende natur. På kyststistrekningen mellom Brattestø og Vikerhavn skifter plutselig naturen karakter flere ganger. Fra svabergområder til store rullesteinstrender, fra knusktørr kystlynghei til fuktige strandengområder hvor kyrene trives så godt.
SPENNENDE NATUR. PÅ KYSTSTISTREKNINGEN MELLOM BRATTESTØ OG VIKERHAVN SKIFTER PLUTSELIG NATUREN KARAKTER FLERE GANGER. FRA SVABERGOMRÅDER TIL STORE RULLESTEINSTRENDER, FRA KNUSKTØRR KYSTLYNGHEI TIL FUKTIGE STRANDENGOMRÅDER HVOR KYRENE TRIVES SÅ GODT.

 

Skjellvik og Huser-området på sørvestre Asmaløy er det området i Østfold med flest truede og sårbare planter. Beiting av området vil holde vegetasjonen nede og bidra til at sjeldne plantesamfunn som er avhengig av slått eller beite på ugjødslet mark ivaretas. Mye av busk- og trevegetasjonen vil bli ryddet. Kviger, sau og hest vil beite i området. Dyrene er ikke sinte, men kan være nysgjerrige. Ferdsel i området er tillatt. Av hensyn til dyr på beite og dyrelivet generelt minner myndighetene om båndtvang for hunder. Husk å lukke grinden! Hvaler kommune håper tiltaket vil medføre en berikelse for området, og ber om forståelse for at ferdsel må skje med hensyn til dyr på beite. Inngjerdingen av området er en del av forvaltningsplanen for Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Sørvestre Asmaløy er det området i Østfold med flest truede og sårbare planter. Her fra området Skjellvik - Huser.
SØRVESTRE ASMALØY ER DET OMRÅDET I ØSTFOLD MED FLEST TRUEDE OG SÅRBARE PLANTER. HER FRA OMRÅDET SKJELLVIK - HUSER.

 

Følg stien over strandengen på nordsiden av Skipstadkilen. Ved Huserstøet passerer du et skipsvrak som setter fantasien i sving hos både barn og voksne. Følg strandlinjen og etter hvert stien forbi Skipstadkilen og Vikerkilen. Begge kilene er grunne viker med et svært rikt fugleliv. Etter Vikerkilen beveger du deg opp på Vikertangen. Fra det høyeste punktet på Vikertangen er det fin utsikt både

Det deilige ferielivet på Asmaløy går sin vante gang.
DET DEILIGE FERIELIVET PÅ ASMALØY GÅR SIN VANTE GANG.

mot nord, over svabergene og mot sør over havet. Terrenget på Vikertangen består av knauser med kløfter, og svaberg. Det tidligere militære området her er ikke inngjerdet, men har en bygning og radarmast, Vikertangen radarstasjon, som disponeres av Kystverket. Staten eier omkringliggende områder. Fristende område for solbad og fiske. På utsiden av Vikertangen ligger den populære Skinnarholmen. Her er det fint å bade fra land. Vi må ha båt for å komme ut på holmen. Legg også spesielt merke til stranden som er helt blå av blåskjell på Skinnarholmen. Navnet er fra den gang det bodde en «skinner» her, en håndverker som arbeidet med pels og skinn.

Skinnarholmen er Asmaløys fineste sted for sol og bad. Foto: Eirik Dahl / Dahl Media Photography
SKINNARHOLMEN ER ASMALØYS FINESTE STED FOR SOL OG BAD. FOTO: EIRIK DAHL / DAHL MEDIA PHOTOGRAPHY

 

Bak radarstasjonen dreier landskapet østover og vi ankommer Vikerhavn. I Vikerhavn er det en god havn med molo og en blanding av helårs- og fritidshus. Boligene her glir flott inn i det karrige landskapet, og det er fint å bare rusle rundt på grusveiene her. Landskapet her ute er åpent og vakkert. Området ved Vikerhavn er preget av svaberg med lav og spredt vegetasjon, så her har du flott skue ut til havet. Fra Vikerhavn kan du enten gå samme rute tilbake til Brattestø, eller ta stien som går lenger inn i landet, men hvor du ikke er lenger unna kysten enn at du tidvis på turen har utsikt ned til havet og strandområdene. Flott tur dette også!

Vikerhavn. Jenter på krabbejakt.
VIKERHAVN. JENTER PÅ KRABBEJAKT.

 

ASMALØY

Øya er skilt fra Spjærøy i vest ved det trange, grunne Asmalsundet og fra Kirkeøy i øst ved det betydelig bredere og dypere sundet Løperen med hovedinnseilingen til Fredrikstad. Folketallet var synkende inntil broene via Spjærøy, Vesterøy og Kråkerøy til fastlandet ble åpnet 1972 (Rv. 108). Undersjøisk tunnelforbindelse til Kirkeøy ble åpnet 1989. Havner ved Rød, Brattestø, Vikerhavn og Håbu. Boligbebyggelser særlig på Rød, Viker/Vikerhavn og Skipstad. Forfatteren Johan Borgen bodde på Asmaløy i mange år, på «Knatten». Asmaløy har et areal på 9,1 km². Øyas høyeste punkt er Fotvarden, 36 meter over havet.